Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

23:15
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viawarkocz warkocz
likek
23:15
0887 9583
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viawarkocz warkocz
likek
23:15
23:13
3488 2e8c 500
likek
23:12
Reposted fromshakeme shakeme viawarkocz warkocz
likek
23:11
0541 39c4
Reposted fromlebowski lebowski viawarkocz warkocz
likek
23:10
6672 9b84
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viawarkocz warkocz
likek
23:10
likek
23:10
likek
23:09
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
likek
23:08
likek
23:07
3429 c548 500
Reposted fromanko25 anko25 viawarkocz warkocz
23:05
6393 7947
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viawarkocz warkocz
likek
23:05
Countless ⛰️ tops
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawarkocz warkocz
likek
22:12
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viawarkocz warkocz
likek
22:11
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viawarkocz warkocz
likek
22:10
8496 01d5 500
Reposted fromlaluna laluna vianezavisan nezavisan
likek
21:13
Prawdziwa kobieta? Ma ona dar szczególnego budzenia i rozwijania w mężczyźnie wszystkiego, co dobre i szlachetne.
— Lew Tołstoj

July 12 2018

likek
22:29

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam viairmelin irmelin
likek
22:28
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl