Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

likek
21:27
1693 fbf3
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
21:26
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
likek
21:26
3546 1fe4 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
likek
19:04
likek
19:04
6222 f78d 500
Reposted fromtichga tichga viabreakaway breakaway
likek
19:01
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viapikkumyy pikkumyy

February 15 2018

00:43
1383 a34b
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
likek
00:42
0563 809d
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
likek
00:40
2570 e6b6
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viairmelin irmelin
likek
00:40
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viairmelin irmelin
00:39
3869 6c89
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viakikkeer kikkeer
likek
00:38

February 12 2018

likek
18:20
9151 58d0
Reposted fromrof rof viairmelin irmelin
likek
18:19
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viairmelin irmelin

February 09 2018

likek
23:15
2357 b3d9 500
The Amalfi Coast, Italy
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viaczoo czoo
likek
23:14
3785 2644
Reposted fromtichga tichga viaczoo czoo
22:36
5375 4d38 500

zephyrimage:

our earth is vast. and our universe is even more vast.

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaczoo czoo
22:32
likek
22:32
8122 2df5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabreakaway breakaway

February 05 2018

likek
17:56
Zauważam, że im jestem starszy, tym mniej lubię mówić. Zwłaszcza że ludzie dużo mówią, ale nie rozmawiają, nie wymieniają myśli, tylko paplają. To męczące. I nie spotykają się ze sobą, tylko powtarzają: "Dobra, to jesteśmy w kontakcie". Każdy jest gdzieś w sobie. Wymieniają komunikaty.
— .
Reposted frompalell palell viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl